top of page
Política de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de EMMA MEDINA NAVARRO, d'ara en endavant també el prestador, domiciliada a C/MAJOR  132/134 43770 MORA LA NOVA (TARRAGONA), amb CIF: 77835136P, Telèfon: 977401499-653848806 i email emmacentre@gmail.com.

EMMA MEDINA NAVARRO, com a responsable d'aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l'efecte del que preveu la LOPDGDD, EMMA MEDINA NAVARROl'informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de EMMA MEDINA NAVARRO pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a EMMA MEDINA NAVARRO perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 de l'RGPD i l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D'acord amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/MAJOR  132/134 43770 MORA LA NOVA (TARRAGONA), enviant un correu electrònic a emmacentre@gmail.com. indicant com Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

EMMA MEDINA NAVARRO no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se'ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades,

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de EMMA MEDINA NAVARRO en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de EMMA MEDINA NAVARRO, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a EMMA MEDINA NAVARRO, Exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

EMMA MEDINA NAVARRO es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a la informació.

EMMA MEDINA NAVARRO no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

EMMA MEDINA NAVARRO es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, EMMA MEDINA NAVARRO. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre EMMA MEDINA NAVARRO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals.

 

Comunicacions comercials per via electrònica

Pel que fa al tractament de les dades a través de webs per a la realització de comunicacions comercials per via electrònica s'imposa l'aplicació de la LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) recollida en els articles 19 a 22. Aquesta normativa és de gran importància ja que regula l'enviament de comunicacions comercials electròniques, sent l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) l'entitat competent per sancionar els incompliments.

La LSSICE amb caràcter general prohibeix l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense haver estat prèviament sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris.

Per tant, en el moment de la recollida de dades s'haurà de sol·licitar l'acceptació d'un text que informi de la finalitat comercial (així com qualsevol altra que li sigui aplicable) per a la qual es van a utilitzar les dades. És convenient que la vostra acceptació la política de privacitat i que de la mateixa manera pugui assenyalar l'acceptació per a l'enviament de comunicacions comercials. Aquest precepte es pot dur a terme incloent a la web, en el moment de demanar les dades, dues caselles de l'estil:

 

_ ACCEPTO LA POLÍITICA DE PRIVACITAT (amb enllaç al document POLÍITICA DE PRIVACITAT)

_ ACCEPTO L'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

 

No es podran incloure caselles pre-marcades.

En tot cas, les comunicacions comercials han de:

· Ser clarament identificables com a tal des de l'inici de la comunicació, per exemple, inserint al principi del correu electrònic la paraula "PUBLICITAT" o "PUBLI", en el cas d'SMS.

· Oferir la possibilitat a l'usuari d'oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals mitjançant un procediment senzill i gratuït. Per exemple, inserir al final del correu electrònic el següent: "Si no desitja rebre més comunicacions comercials, feu clic aquí".

· En cas d'ofertes promocionals que incloguin descomptes, premis, regals o concursos, s'han d'identificar clarament les condicions d'accés o participació. S'aconsella inserir la següent clàusula al final del correu electrònic: "Consulteu les condicions del concurs aquí" (i inserir les condicions del concurs en qüestió).

· El consentiment per a la utilització de les dades personals amb finalitats publicitàries o comercials ha de ser revocable en qualsevol moment a través d'un mitjà senzill i gratuït. Quan les comunicacions hagin estat remeses per correu electrònic aquesta comunicació ha d'incloure una adreça electrònica vàlida on pugui exercir aquest dret queda prohibit l'enviament de comunicacions que no incloguin aquesta direcció.

 

Model de clàusula a incloure en correus comercials:

D'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD), els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades propietat de EMMA MEDINA NAVARRO. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament pel enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Les seves dades no se cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. La present comunicació comercial s'envia sota l'empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic. Si desitja deixar de rebre comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça emmacentre@gmail.com indicant en l'assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a C/MAJOR  132/134 43770 MORA LA NOVA (TARRAGONA). Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 

bottom of page